Laboratórne práce z fyziky

Lababáky - Peter Hraška - ViRPo

Určené ako pomôcka. Používať na vlastnú zodpovednosť!!!

Ak máš novšie labáky, pošli mi ich na virpo@virpo.sk a zverejním ich

Tercia (2)

Rovnovážna poloha páky

Určenie veľkosti trecej sily

Kvarta (1)

Elektrický prúd a odpor

Kvinta (5)

Meranie hustoty

Kinematika

Skladanie síl

Šmykové trenie a valivý odpor

Pokusné pozorovanie vzájomnývh premien mechanických foriem energie

Sexta (8)

Približné určenie priemeru molekuly kyseliny olejovej

Určenie tepelnej kapacity kalorimetra

Meranie deformačnej krivky

Určenie povrchového napätia kvapaliny z kapilárnej elevácie

Určenie merného skupenského tepla topenia ľadu

Meranie elektrického napätia a prúdu

Overenie Ohmovho zákona

Davyho zákon

Septima (7)

Závislosť svorkového napätia zdroja od elektrické prúdu v obvode

Určenie vzťahu pre periódu kyvadla

Zisťovanie hmotnosti telesa oscilátorom

Premeny mechanických foriem energie skákajúcich loptičiek

Indukčnosť cievky a kapacita kondenzátora

Určenie rezonančnej krivky oscilačného obvodu - PRE NEPRÍTOMNOSŤ NEPRACOVAL (iba príprava)

Overenie činnosti transformátora

Oktáva (4)

Index lomu

Besselova metóda

Abbeova metóda

Meranie vlnovej dĺžky svetla optickou mriežkouLaboratórne práce má na svojej stránke aj Martin Králik
V prípade problémov ma kontaktujte na virpo(a)virpo.sk ;)
(c) ViRPo / Peter Hraška 2012